Y GYSTADLEUAETH

Dehonglir Treftadaeth yn y modd ehangaf

Gall gynnwys:

  • pobl a’u hanes cymdeithasol, eu traddodiadau a’u hamgylchedd;

  • ‘byd gwaith’: amaethyddiaeth, diwydiant, cyllid a masnach;

  • gwyddoniaeth a thechnoleg

  • crefydd, ynghyd â threftadaeth ddiwylliannol a chwaraeon Cymru.

  • I ymgeisio:

I GOFRESTRU

Cofrestrwch arlein 
(cliciwch yma ar gyfer y ffurflen gofrestru)

WHSI_2021-1.jpg
WHSI_2021-2.jpg
Y Gystadleuaeth Flynyddol

Bob blwyddyn mae Pwyllgor Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn gwahodd holl ysgolion Cymru i gystadlu ar brosiectau treftadaeth Cymru gyfan. Dehonglir y gair ‘treftadaeth’ yn y modd ehangaf, i gynnwys pobl a’u hanes cymdeithasol, crefydd, traddodiadau a diwylliant; byd gwaith, amaethyddiaeth, diwydiant, cyllid, masnach, gwyddoniaeth, technoleg, celfyddyd a chwaraeon.   

Gall y prosiectau hyn fod yn rhan o’r gwaith cwricwlwm-ganolog arferol yn amserlen yr ysgol, neu gallant adlewyrchu gwaith a wneir gan yr ysgol i goffáu digwyddiad, person neu adeilad lleol. Bydd y gwaith prosiect a wneir ar gyfer y gystadleuaeth hon yn ateb llawer o ofynion hanes y cwricwlwm newydd, Cwricwlwm i Gymru. Yn 2021/2022 mae ystod y pynciau y gall ysgolion eu gwneud yn eang. Fodd bynnag, byddem yn croesawu prosiectau yn ymwneud â threftadaeth mewn newidiadau amgylcheddol, gwyddoniaeth, technoleg, diwydiant, masnach, chwaraeon, bywydau a phrofiadau plant a phobl ifanc, rôl menywod mewn hanes ac amrywiaeth mewn cymunedau.

Mae’r prosiectau hyn yn gofyn am ymchwil, casglu defnyddiau, dadansoddi a gwerthuso, ynghyd â sgiliau cyfathrebu. Gellir eu cyflwyno trwy arddangosfeydd, perfformiadau, adferiadau a dulliau eraill sy’n cyfrannu at dreftadaeth, neu trwy gofnodion print neu ar ffurf electronig.

Anogir ysgolion i rannu eu darganfyddiadau. Bydd beirniaid yn asesu’r prosiectau, gan ystyried y lefel briodol o safbwynt llythrennedd, rhifedd a sgiliau technoleg gwybodaeth.

Yn y Seremoni Wobrwyo gwobrwyir y prosiectau gorau ym mhob categori: cyfnod sylfaen, cynradd (ysgol gyfan neu ddosbarth unigol, dosbarthiadau neu grŵp blwyddyn), arbennig, traws-gyfnod, uwchradd ac EUSTORY. Cyflwynir y gwobrau gan noddwyr y gwobrau. Dyfernir Tariannau Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig (yn rhoddedig gan Amgueddfa Cymru) am y prosiectau gorau. Cynhelir y seremoni mewn lleoliad gwahanol yng Nghymru bob blwyddyn. 

Cystadleuaeth 2022

Hoffai MYDG ddiolch i athrawon, disgyblion ac ysgolion am gefnogi’r cystadlaethau blynyddol ac am ddangos diddordeb mewn ymgeisio yng nghystadleuaeth 2022. Rydym yn cydnabod yr anawsterau a gaiff lleoliadau addysgol yn ystod y flwyddyn nesaf, ond rydym wedi ein calonogi gan, ac yn ddiolchgar am, y diddordeb a welwyd eisoes o ran darparu addysg dreftadaeth er budd disgyblion ym mhob lleoliad yng Nghymru a’r penderfyniad a ddengys athrawon i oresgyn y problemau cyfredol. O’r herwydd rydym yn cynllunio i wneud cystadleuaeth 2022 mor hygyrch â phosibl i ysgolion, gan gofio maint a natur gwahanol iawn, o bosib, profiadau ysgol disgyblion yn ystod y cyfnod hwn, a llwyth gwaith athrawon.

MYND YN DDIGIDOL

Rydym yn bwriadu parhau â fformat digidol y gystadleuaeth yn 2022.. Bydd hyn yn dileu’r angen i feirniaid ymweld â’ch ysgol i weld y prosiect a siarad â chi a’ch disgyblion, fel y gwneid cynt. Bydd angen i chi lenwi ffurflen gofrestru i gofrestru eich bwriad i ymgeisio yn y gystadleuaeth. Ar ôl i chi gofrestru byddwch yn derbyn dolen i dudalen benodol ar wefan MYDG a chyfrinair. Bydd angen y ddolen a'r cyfrinair arnoch ar gyfer lanlwytho eich cais.

 

Bydd y ceisiadau eu hunain ar lun fideo 15 munud (ar ei hwyaf), hyd at dair dogfen ychwanegol, a holiadur athro yn dweud wrth MYDG am eich prosiect; y dyddiad cyflwyno terfynol fydd 18 Marwth, 2022. Nodwch os gwelwch yn dda nad y fideo ei hun fydd y prosiect – dylai ddweud wrth y beirniaid am y prosiect, a dylai gynnwys pethau fel lluniau a/neu ffilm o’r disgyblion yn ymwneud â’r prosiect, cyfweliadau naill ai ar gamera neu yn glywedol yn unig gyda disgyblion yn siarad am y prosiect yn eu geiriau eu hunain. Y cais fideo hwn fydd y cyfrwng i’r beirniaid ddod i ddyfarniad am y prosiect ac felly dylai gydymffurfio â’r Canllawiau, fel y bydd pob agwedd y caiff y prosiect ei feirniadu arno sylw. Efallai y bydd eich beirniad yn dymuno trefnu galwad o bell pellach (trwy Teams/Zoom neu ddull arall) i gael rhagor o wybodaeth gan yr athro / athrawes neu’r disgyblion. Bydd yr holiadur byr i athrawon sy’n cyd-fynd â’r cais fideo yn cynnig rhagor o wybodaeth i feirniadu’r cais. Gellir cyflwyno deunydd ategol ychwanegol hefyd, os oes angen (gweler Canllawiau).

SEREMONI WOBRWYO 2022

Cyhoeddir yr enillwyr yn ein Seremoni Wobrwyo ar 8 Gorffennaf 2022 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

GWOBRAU

Mae’r gwobrau, am y prosiectau gorau ym mhob categori, yn amrywio o £100 i £1,000.

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r noddwyr sy’n ein cefnogi.

ENILLWYR GWOBRAU 2021
CEISIADAU UNIGOL GAN FYFYRWYR BL 12 A 13
 

Mae MYDG bob amser wedi cefnogi dysgwyr hŷn mewn cydweithrediad ag EUSTORY, rhwydwaith o fudiadau (a noddir gan Sefydliad Körber) sy’n cynnal cystadlaethau hanes, yn seiliedig ar ymchwil, ar gyfer pobl ifanc yn Ewrop, ac y mae MYDG yn aelod ohono. Eleni bydd cyfle i ddysgwyr ym mlynyddoedd 12 a 13 gyflwyno gwaith unigol ar gyfer gwobr EUSTORY MYDG.

Tystysgrif yr Her Sgiliau Mae nifer o Heriau Cymunedol Tystysgrif Her Sgiliau yn perthyn yn agos at y dreftadaeth Gymreig. Mae MYDG yn ystyried y byddai gwaith a gyflwynir gan fyfyrwyr ar gyfer sawl un o’r heriau hyn yn addas, gyda chyflwyniad byr, ar gyfer ymgeisio yng nghystadleuaeth EUSTORY MYDG. Am ragor o wybodaeth CLICIWCH YMA.

LAWRLWYTHIADAU DEFNYDDIOL
CANLLAWIAU
GWOBR EUSTORY MYDG
DATGANIAD PREIFATRWYDD
CRYNODEBAU O RAI CEISIADAU BUDDUGOL

Cliciwch yma i weld esiamplau o enillwyr blaenorol

ENILLWYR GWOBRAU 2021

HodgeFoundation_edited.png

Y Cyfnod Sylfaen

PENBOYR
SCHOOL

MF Logo small.png

Ysgolion Cynradd ac Iau

YSGOL BRYN Y MOR
• YSGOL CASMAEL

HodgeFoundation_edited.png

Y Categori Arbennig

YSGOL HEOL GOFFA

MF Logo small.png

Ysgolion Uwchradd

YSGOL BRO PEDR

EUSTORY

MOLLY COOK,

YSGOL GYFUN 

BRYNTIRION