top of page

Y GYSTADLEUAETH

Dathlu Treftadaeth Cymru

Mae Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig wedi bod bodoli ers dros 30 mlynedd ac mae’n dathlu treftadaeth Cymru yn benodol, a drosglwyddwyd i lawr o’r gorffennol. Mae disgwyl, felly, y bydd prosiectau’n ymwneud, ac yn gwneud cysylltiadau â’r gorffennol hyd yn oed pan fo man cychwyn y prosiect yn ystyriaeth, ymholiad neu thema gyfoes. 

Bydd y beirniaid yn edrych yn arbennig ar y canlynol yn y prosiect a gyflwynir gan bob ysgol:

  • Ffocws treftadaeth y prosiect a’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth y mae’r disgyblion wedi eu caffael;

  • Datblygiad sgiliau ymholi’r dysgwyr; sgiliau meddwl a sgiliau ehangach; 

  • Effaith y prosiect ar y dysgwyr a’r gymuned ehangach.  Gweler y Meini Prawf Beirniadu yn llawn yma:

 

Gwahoddir ysgolion i gyflwyno UN YMGAIS YR YSGOL* Gall hon fod yn brosiect a gwblhawyd gan grŵp bychan o ddisgyblion fel clwb neu un dosbarth. Neu, gall fod yn brosiect sy’n cynnwys gwaith sawl dosbarth neu’r ysgol gyfan, ond os felly mae angen llinyn cyffredin sy’n cysylltu’r prosiect ynghyd ac sy’n rhoi iddo ei deitl, megis thema gyffredin neu ymholiad cyffredin. 

*Gall ysgolion gyflwyno nifer o geisiadau EUSTORY gan eu myfyrwyr blynyddoedd 12 ac 13 yn ogystal â phrosiect yn ysgol ei hun.  

WHSI_2021-1.jpg
WHSI_2021-2.jpg
Ynglŷn â’r Gystadleuaeth

Mae Cwricwlwm Cymru yn darparu cyfleoedd cyfoethog i archwilio treftadaeth Cymru a’r cysyniad ‘cynefin’ ym mhob lleoliad yng Nghymru. Gall y prosiect ddeillio’n naturiol o hyn, neu gall adlewyrchu gwaith penodol a wnaeth yr ysgol i gofio digwyddiad, person neu adeilad lleol, er enghraifft. Mae’r posibiliadau i ysgolion ddewis pwnc i ganolbwyntio arno yn eang a gallent gynnwys agweddau ar dreftadaeth, fel treftadaeth yn yr amgylchedd, gwyddoniaeth, technoleg, diwydiant, masnach, amaethyddiaeth, chwaraeon, pobl a’u hanes a’u traddodiadau, bywydau a phrofiadau plant a phobl ifanc, rôl menywod mewn hanes, byd gwaith ac amrywiaeth cymunedau. Nid yw hon yn rhestr gwbl gynhwysfawr.  

Mae’r Meini Prawf Beirniadu (gweler y ddolen isod) yn dangos yn eglur beth y bydd y beirniaid yn chwilio amdano yn y prosiect a gyflwynir, a chynghorir ysgolion yn gryf i ymgynghori â’r rhain. Mae angen i’r prosiect arddangos sgiliau ymchwil, dadansoddi, gwerthuso a chyfathrebu. Gellir ei gyflwyno ar ffurf arddangosfa, perfformiad, adferiad neu ffurfiau eraill sy’n cyfrannu at dreftadaeth, neu fel cofnod mewn print neu’n electronig. Anogir ysgolion i rannu eu darganfyddiadau. Bydd asesu’r prosiect yn ystyried sgiliau llythrennedd, rhifedd a thechnoleg gwybodaeth y disgyblion.

 

Caiff y Gwobrau eu rhannu yn y Seremoni Wobrwyo Flynyddol (a gynhelir ym mis Gorffennaf mewn lleoliad gwahanol yng Nghymru bob blwyddyn) ar gyfer y prosiectau gorau ym mhob categori: y Cyfnod Sylfaen, cynradd, darpariaeth arbennig ac amgen, uwchradd ac EUSTORY. Yn 2024, caiff prosiectau a ystyrir o’r safon uchaf wobrau o rhwng £500-£1000 a gwahoddir y rhain i’r seremoni. Caiff rhai o’r Gwobrau eu cyflwyno i’r enillwyr gan y noddwyr a’u rhoddodd. Cyflwynir Tariannau Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig ( noddir gan Amgueddfeydd Cymru) i’r ceisiadau gorau o blith y cyfan.  

Manylion Cystadleuaeth 2024

Hoffai MYDG ddiolch i athrawon, dysgwyr ac ysgolion am gefnogi’r cystadlaethau blynyddol ac am ddangos diddordeb mewn ymgeisio yng nghystadleuaeth 2024. 

 

Mae’r beirniaid unwaith eto yn gyffrous eu bod yn gallu cynllunio i ymweld ag ysgolion i weld prosiectau a siarad â dysgwyr ac athrawon yn 2024. Felly does dim angen cyflwyno’r prosiect yn ddigidol yn 2024. Fodd bynnag, byddai’n werth i ysgolion gadw mewn cof, petai amgylchiadau’n newid ac ysgolion yn methu derbyn ymwelwyr, yna efallai y bydd angen cyflwyno’r ceisiadau yn ddigidol. Mae’r Holiadur Athro yn darparu gwybodaeth werthfawr i’r beirniaid fel eu bod yn gwybod popeth am yr ysgol a’r cais cyn ymweld. Mae angen 2 ffotograff sy’n cydymffurfio â GDPR a byddant yn cael eu defnyddio yn y cyflwyniad pŵer-bwynt yn y Seremoni Wobrwyo ac efallai mewn deunydd cyhoeddusrwydd megis ar y wefan. Ni ddylai’r rhain ddangos wynebau nac unrhyw wybodaeth arall sy’n amlygu pwy sydd ynddynt. 

 

 

Bydd angen i ysgolion GOFRESTRU i gystadlu yn y gystadleuaeth, uwch-lwytho eu HOLIADUR ATHRO wedi ei gwblhau a 2 FFOTOGRAFF sy’n cydymffurfio â GDPR, a sicrhau bod eu prosiect ar gael i’w feirniadu yn yr ysgol. Gweler yr adran ‘Canllawiau’ am  ffurflenni a manylion pellach am y ceisiadau (cliciwch yma i weld Canllawiau) 

 

Dyma restr o’r DYDDIADAU ALLWEDDOL ar gyfer cystadleuaeth 2024:

 

  • Cwblhau’r FFURFLEN GOFRESTRU ARLEIN i gofrestru erbyn 26 Ionawr 2024

  • Cyflwyno’r Holiadur Athro a dau ffotograff sy’n cydymffurfio â GDPR erbyn 15 Mawrth 2024

  • Ceisiadau i fod ar gael i’w beirniadu mewn ysgolion rhwng 10 Ebrill – 26 Ebrill 2024

  • Cyflwyno Gwobrau ar Ddydd Gwener 5ed Gorffennaf yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

ENILLWYR GWOBRAU 2024
ENILLWYR GWOBRAU 2023
ENILLWYR GWOBRAU 2022
ENILLWYR GWOBRAU 2021
GWOBRAU

Mae’r gwobrau, am y prosiectau gorau ym mhob categori, yn amrywio o £100 i £1,000.

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r noddwyr sy’n ein cefnogi.

EUSTORY
CEISIADAU UNIGOL GAN FYFYRWYR BL 12 A 13

Mae MYDG bob amser wedi cefnogi dysgwyr hŷn mewn cydweithrediad ag EUSTORY, rhwydwaith o fudiadau (a noddir gan Sefydliad Körber) sy’n cynnal cystadlaethau hanes, yn seiliedig ar ymchwil, ar gyfer pobl ifanc yn Ewrop, ac y mae MYDG yn aelod ohono. Eleni bydd cyfle i ddysgwyr ym mlynyddoedd 12 a 13 gyflwyno gwaith unigol ar gyfer gwobr EUSTORY MYDG. I ymgeisio, bydd angen i’r unigolyn gyflwyno prosiect ymholiad sy’n ymwneud â threftadaeth Gymreig, sy'n waith gwreiddiol, yn seiliedig ar ymchwil, dadansoddi a gwerthuso.

Dyfernir dwy wobr o £200 ’r ddwy ymgais unigol orau (£100 i’r myfyriwr/wraig a £100 i’r ysgol), a bydd yr enillwyr yn gymwys i ymgeisio i EUSTORY i gael mynychu Campws Hanes blynyddol EUSTORY gydag Ewropeaid ifainc eraill.

Tystysgrif yr Her Sgiliau Mae nifer o Heriau Cymunedol Tystysgrif Her Sgiliau yn perthyn yn agos at y dreftadaeth Gymreig. Mae MYDG yn ystyried y byddai gwaith a gyflwynir gan fyfyrwyr ar gyfer sawl un o’r heriau hyn yn addas, gyda chyflwyniad byr, ar gyfer ymgeisio yng nghystadleuaeth EUSTORY MYDG. 

Cofrestrwch erbyn 28ain Chwefror 2023 ac uwchlwythwch eich cais erbyn 24ain Ebrill 2023. Am ragor o wybodaeth CLICIWCH YMA.

LAWRLWYTHIADAU DEFNYDDIOL
CANLLAWIAU
GWOBR EUSTORY MYDG
DATGANIAD PREIFATRWYDD
CRYNODEBAU O RAI CEISIADAU BUDDUGOL

Cliciwch yma i weld esiamplau o enillwyr blaenorol

ENILLWYR GWOBRAU 2024

bottom of page