Y GYSTADLEUAETH

Dehonglir Treftadaeth yn y modd ehangaf

Gall gynnwys:

  • pobl a’u hanes cymdeithasol, eu traddodiadau a’u hamgylchedd;

  • ‘byd gwaith’: amaethyddiaeth, diwydiant, cyllid a masnach;

  • gwyddoniaeth a thechnoleg

  • crefydd, ynghyd â threftadaeth ddiwylliannol a chwaraeon Cymru.

  • I ymgeisio:

I GOFRESTRU

Cofrestrwch arlein 
(cliciwch yma ar gyfer y ffurflen gais)

4 WHSI Penywymawr.jpg
9 williamstown.JPG
Y Gystadleuaeth Flynyddol

Bob blwyddyn mae Pwyllgor Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn gwahodd holl ysgolion Cymru i gystadlu ar brosiectau treftadaeth Cymru gyfan. Dehonglir y gair ‘treftadaeth’ yn y modd ehangaf, i gynnwys pobl a’u hanes cymdeithasol, crefydd, traddodiadau a diwylliant; byd gwaith, amaethyddiaeth, diwydiant, cyllid, masnach, gwyddoniaeth, technoleg, celfyddyd a chwaraeon.   

Gall y prosiectau hyn fod yn rhan o’r gwaith cwricwlwm-ganolog arferol yn amserlen yr ysgol, neu gallant adlewyrchu gwaith a wneir gan yr ysgol i goffáu digwyddiad, person neu adeilad lleol. Bydd y gwaith prosiect a wneir ar gyfer y gystadleuaeth hon yn ateb llawer o ofynion hanes y cwricwlwm newydd, Cwricwlwm i Gymru. Yn 2020/2021 rhoddir pwyslais arbennig ar ddeilliannau digidol o ansawdd uchel a themau megis hanes menywod, Cymru a’r byd ehangach trwy deithio a thwristiaeth a hanes chwaraeon.

Mae’r prosiectau hyn yn gofyn am ymchwil, casglu defnyddiau, dadansoddi a gwerthuso, ynghyd â sgiliau cyfathrebu. Gellir eu cyflwyno trwy arddangosfeydd, perfformiadau, adferiadau a dulliau eraill sy’n cyfrannu at dreftadaeth, neu trwy gofnodion print neu ar ffurf electronig.

Anogir ysgolion i rannu eu darganfyddiadau. Bydd beirniaid yn asesu’r prosiectau, gan ystyried y lefel briodol o safbwynt llythrennedd, rhifedd a sgiliau technoleg gwybodaeth.

Yn y Seremoni Wobrwyo gwobrwyir y prosiectau gorau ym mhob categori: cyfnod sylfaen, cynradd, arbennig, traws-gyfnod, uwchradd ac EUSTORY. Cyflwynir y gwobrau gan noddwyr y gwobrau. Dyfernir Tariannau Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig (yn rhoddedig gan Amgueddfa Cymru) am y prosiectau gorau. Cynhelir y seremoni mewn lleoliad gwahanol yng Nghymru bob blwyddyn. 

Cystadleuaeth 2021

Hoffai MYDG ddiolch i athrawon, disgyblion ac ysgolion am gefnogi’r cystadlaethau blynyddol ac am ddangos diddordeb mewn ymgeisio yng nghystadleuaeth 2021. Rydym yn cydnabod yr anawsterau a gaiff lleoliadau addysgol yn ystod y flwyddyn nesaf, ond rydym wedi ein calonogi gan, ac yn ddiolchgar am, y diddordeb a welwyd eisoes o ran darparu addysg dreftadaeth er budd disgyblion ym mhob lleoliad yng Nghymru a’r penderfyniad a ddengys athrawon i oresgyn y problemau cyfredol. O’r herwydd rydym yn cynllunio i wneud cystadleuaeth 2021 mor hygyrch â phosibl i ysgolion, gan gofio maint a natur gwahanol iawn, o bosib, profiadau ysgol disgyblion yn ystod y cyfnod hwn, a llwyth gwaith athrawon.

MYND YN DDIGIDOL

Rydym yn bwriadu symud tuag at fformat digidol i’r gystadleuaeth. Bydd hyn yn dileu’r angen i feirniaid ymweld â’ch ysgol i weld y prosiect a siarad â chi a’ch disgyblion, fel y gwneid cynt. Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais i gofrestru eich bwriad i ymgeisio yn y gystadleuaeth. Ar ôl i chi gofrestru byddwch yn derbyn dolen i dudalen benodol ar wefan MYDG a chyfrinair. Bydd angen y ddolen a'r cyfrinair arnoch ar gyfer lanlwytho eich cais.

 

Bydd y ceisiadau eu hunain ar lun fideo 15 munud (ar ei hwyaf), hyd at dair dogfen ychwanegol, a holiadur athro yn dweud wrth MYDG am eich prosiect; y dyddiad cyflwyno terfynol fydd 30 Ebrill, 2021. Nodwch os gwelwch yn dda nad y fideo ei hun fydd y prosiect – dylai ddweud wrth y beirniaid am y prosiect, a dylai gynnwys pethau fel lluniau a/neu ffilm o’r disgyblion yn ymwneud â’r prosiect, cyfweliadau naill ai ar gamera neu yn glywedol yn unig gyda disgyblion yn siarad am y prosiect yn eu geiriau eu hunain. Y cais fideo hwn fydd y cyfrwng i’r beirniaid ddod i ddyfarniad am y prosiect ac felly dylai gydymffurfio â’r Canllawiau, fel y bydd pob agwedd y caiff y prosiect ei feirniadu arno sylw. Efallai y bydd eich beirniad yn dymuno trefnu galwad o bell pellach (trwy Teams/Zoom neu ddull arall) i gael rhagor o wybodaeth gan yr athro / athrawes neu’r disgyblion. Bydd yr holiadur byr i athrawon sy’n cyd-fynd â’r cais fideo yn cynnig rhagor o wybodaeth i feirniadu’r cais. Gellir cyflwyno deunydd ategol ychwanegol hefyd, os oes angen (gweler Canllawiau).

CEISIADAU 2020

Roedd gan sawl ysgol brosiectau yn barod i’w cyflwyno ar gyfer cystadleuaeth 2020. Gellir cyflwyno’r rhain ar gyfer cystadleuaeth ddigidol 2021  – bydd angen cyflwyno fideo, ynghyd â Holiadur Athrawon, a deunydd ategol ychwanegol (os oes angen). Mae MYDG yn croesawu prosiectau newydd ar gyfer 2021, yn ogystal

GWOBRAU

Mae’r gwobrau, am y prosiectau gorau ym mhob categori, yn amrywio o £100 i £1,000.

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r noddwyr sy’n ein cefnogi.

SEREMONI WOBRWYO

Cyhoeddir yr enillwyr yn ein Seremoni Wobrwyo rithwir ar 2 Gorffennaf, 2021.

CEISIADAU UNIGOL GAN FYFYRWYR BL 12 A 13
 

Mae MYDG bob amser wedi cefnogi dysgwyr hŷn mewn cydweithrediad ag EUSTORY, rhwydwaith o fudiadau (a noddir gan Sefydliad Körber) sy’n cynnal cystadlaethau hanes, yn seiliedig ar ymchwil, ar gyfer pobl ifanc yn Ewrop, ac y mae MYDG yn aelod ohono. Eleni bydd cyfle i ddysgwyr ym mlynyddoedd 12 a 13 gyflwyno gwaith unigol ar gyfer gwobr EUSTORY MYDG.

LAWRLWYTHIADAU DEFNYDDIOL
CANLLAWIAU
GWOBR EUSTORY MYDG
DATGANIAD MYDG
DATGANIAD PREIFATRWYDD
CRYNODEBAU O RAI CEISIADAU BUDDUGOL

Cliciwch yma i weld esiamplau o enillwyr blaenorol

ENILLWYR GWOBRAU 2019

Adroddiad Cryno Enillwyr 2019

HodgeFoundation_edited.png

Y Cyfnod Sylfaen

YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL Y MAERDY

MF Logo small.png

Ysgolion Cynradd ac Iau

YSGOL IAU CWMABER 

YSGOL GYNRADD DARRAN PARK

HodgeFoundation_edited.png

Y Categori Arbennig

YSGOL
PORTFIELD

MF Logo small.png

Ysgolion Uwchradd

YSGOL GYMUNEDOL ABERDÂR

EUSTORY

YSGOL GYMUNEDOL ABERDÂR