WHSI_awards_2022b.jpg

SEREMONI WOBRWYO 2022

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Seremoni Wobrwyo flynyddol MYDG yn ddigwyddiad byw eleni.

Dydd Gwener 8 Gorffennaf,
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

NEWYDDION

Mae’n bleser gan MYDG gyhoeddi bod gennym noddwr newydd ar gyfer ein cystadleuaeth flynyddol i ysgolion:  Ymddiriedolaeth Addysgol Peirianwyr De Cymru- SWIEET.  Yn hael iawn mae SWIEET yn noddi dwy wobr o hyd at £500 yr un.

  1. Gwobr William Menelaus am y prosiect gorau sy’n canolbwyntio ar agwedd ar dreftadaeth ddiwydiannol Cymru, neu ar unigolion neu grwpiau hanesyddol sy’n ymwneud â datblygiad diwydiannol Cymru.

  2. Gwobr Gwyn Griffiths am y prosiect gorau sy’n canolbwyntio ar ‘faterion gwyrdd’ ac sy’n talu sylw yn arbennig i faterion amgylcheddol a gwelliannau mewn ardal â chefndir diwydiannol 

Roedd William Menelaus yn beiriannydd a gynorthwyodd i drawsnewid y diwydiant haearn ym Merthyr Tydfil ac yng Nghwm Taf a’i gymoedd cysylltiol. 

Roedd Gwyn Griffiths yn arloeswr ym maes symud tipiau glo yn ne Cymru. swieet2007.org

Gwobrau Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2021

DISGYBLION YN SERENNU MEWN CYSTADLEUAETH DDIGIDOL NEWYDD

Roedd Menter Ysgolion Dreftadaeth Gymreig wrth ei bodd o dderbyn geiriau o gefnogaeth gan Michael Sheen pan ymddangosodd yn rhan o’r seremoni wobrwyo rithiol ar ddydd Gwener 2 Gorffennaf.

“Mae’n bleser gen i gefnogi gwaith Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig ac i fod yn rhan o’r seremoni wobrwyo eleni i ddathlu llwyddiannau pobl ifainc yng Nghymru. 

Mae’r gystadleuaeth flynyddol a gynhaliwyd gan MYDG am bron i ddeng mlynedd ar hugain yn darparu cyfleoedd i bobl ifainc o bob oedran a gallu ledled Cymru i gymryd mwy o ddiddordeb yn eu treftadaeth / cynefin, a’r cyfraniad a wnaed iddo/iddi gan eu cymunedau hwy eu hunain. 

Hoffwn longyfarch pawb sydd wedi cymryd rhan a’r rhai sydd wedi gweithio’n galed i wneud hyn yn bosibl” 

(Michael Sheen. Gorffennaf 2021)

Ar ddydd Gwener 2il Gorffennaf cynhaliwyd y seremoni wobrwyo rithiol gyntaf erioed yn hanes Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig. Bu’r flwyddyn ddiwethaf yn flwyddyn annhebyg i unrhyw un arall gydag ysgolion yn gweithio o bell gyda’i dysgwyr am ran helaeth o’r amser ac yn brwydro yn erbyn yr anawsterau anorfod a ddaeth yn sgil hynny. Bu’n her sylweddol i MYDG hefyd gan fod y corff hwn eisiau sicrhau, er gwaethaf y sefyllfa ddifrifol yn y wlad, bod y syched am addysg a’r awydd i ymgyrraedd at orwelion newydd ym myd dysg heb eu diffodd, ond y gellid eu hwyluso trwy’r gystadleuaeth flynyddol a drefnir ganddi.  Felly, gyda llawer o waith caled a chefnogaeth noddwyr hael a ffyddlon, dyfeisiwyd fformat digidol newydd ar gyfer y gystadleuaeth.

Doedd dim sicrwydd faint o geisiadau y byddem yn eu derbyn mewn hinsawdd o’r fath, ond roedd MYDG wrth ei bodd i dderbyn dros 30 ymgais, Cymraeg a Saesneg, ar draws y sector addysg. Gwnaeth athrawon a disgyblion ymdrech anhygoel i gymryd rhan yn y gystadleuaeth gan sicrhau safon uchel y ceisiadau, gyda rhai ohonynt yn cyflwyno enghreifftiau eithriadol o sut y gall treftadaeth fod yn ganolog i bedwar pwrpas y Cwricwlwm newydd i Gymru.  Roedd y prosiectau a gyflwynwyd yn rhychwantu ystod eang o bynciau - aml-ddiwylliant, yr iaith Gymraeg, trefi/dinasoedd unigol yng Nghymru, Rhyfeloedd Byd, Chwaraeon, Diwydiant, Cymry enwog, adeiladau ac eglwysi lleol a hanes menywod yng Nghymru. Roedd brwdfrydedd ac ymwneud y disgyblion, a hwyluswyd gan ymroddiad ac egni’r athrawon, yn amlwg iawn yn ansawdd y gwaith a gyflwynwyd. Rhaid canmol pawb a gallant un ac oll fod yn falch o’u llwyddiannau.

Roedd un enillydd ym mhob sector addysgiadol yn derbyn tarian a gyflwynwyd gan Amgueddfa Cymru (National Museum of Wales) a £1000 yn rhodd gan Sefydliadau Hodge/Moondance. Yn y Cyfnod Sylfaen enillwyd y wobr gan Ysgol Penboyr, Sir Gaerfyrddin am ei hastudiaeth o Drefach Felindre, gan ganolbwyntio ar fusnesau yn y gorffennol a’r presennol. Rhannwyd y wobr ar gyfer y cyfnod Cynradd/Iau rhwng Ysgol Bryn y Mȏr, Abertawe ac Ysgol Casmael, Sir Benfro gyda’u prosiectau ‘Daw eto Haul ar Fryn’ yn cymharu amserau caled yr Ail Ryfel Byd â’r pandemig, a ‘Casmael yn Cofio’ yn edrych ar gyfraniad y pentref i’r Rhyfel Byd Cyntaf ac effaith y rhyfel ar y fro. Enillydd tarian yr adran Addysg Arbennig a Darpariaeth Amgen oedd Ysgol Heol Goffa, Sir Gaerfyrddin a’u pwnc oedd ‘Bwydydd Traddodiadol Cymru’ lle bu disgyblion yn ymchwilio, yn gwneud ac yn blasu bwydydd gwahanol gydag afiaith - Masterchef y dyfodol! Enillwyd tarian y sector Uwchradd gan Ysgol Bro Pedr, Ceredigion am y prosiect ‘I Mewn ac Allan o Gymru’ - prosiect uchelgeisiol a chyfoethog yn delio ag ymfudo ac allfudo.

At hyn dathlodd y Fenter enillydd cystadleuaeth holl-bwysig EUSTORY. MYDG yw unig aelod y DG gydag Eustory - rhwydwaith anffurfiol o sefydliadau anllywodraethol - sy’n cynnal cystadleuaeth hanes seiliedig ar ymchwil ar gyfer pobl ifainc mewn 28 gwlad ar draws Ewrop.  Eleni mae’r gystadleuaeth wedi mabwysiadu fformat gwahanol - gwahoddir myfyrwyr Blynyddoedd 12 ac 13 i gyflwyno prosiect unigol yn gysylltiedig â Threftadaeth Cymru yn seiliedig ar ymchwil, dadansoddi a gwerthuso. Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr ariannol a chyfle i ymgeisio am gael cymryd rhan yn rhaglen weithgareddau flynyddol EUSTORY, a fydd eleni ar fformat digidol. Enillydd 2021 MYDG yw Molly Cook o Ysgol Gyfun Bryntirion, Pen-y-bont ar Ogwr yr arweiniodd ei hymchwil i hanes adeilad hanesyddol segur, gyda grŵp o’i chyfoedion, at gyhoeddi dadansoddiad a gwerthusiad tra nodedig yn ‘The Historian’. Enillodd Molly Wobr Hanesydd Ifanc Hanes Lleol y Gymdeithas Hanesyddol am y gwaith hwn hefyd.

Dymuna Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y gystadleuaeth eleni - yn noddwyr, swyddogion, beirniaid ac yn arbennig felly'r disgyblion a’r athrawon am gymryd rhan mewn cyfnod mor anodd. Hefyd, diolch o galon i Michael Sheen am ein cefnogi yn y seremoni. 

Gobeithio y bydd Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn mynd o nerth i nerth yn y dyfodol fel y gall ein pobl ifainc ddarganfod a dysgu am eu treftadaeth, a’r modd y mae’n cyfoethogi ein bywydau. Mae Prif Weinidog Cymru y Gwir Anrh. Mark Drakeford, yn cefnogi gwaith y Fenter –

‘Mae’n cyfrannu at yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd gan ein pobl ifainc o’u hanes a’u treftadaeth ac yn eu hannog i ymchwilio a dysgu mwy o’r gorffennol’ 

Hoffai MYDG annog rhagor o ysgolion i gystadlu yn 2022 a gwahoddwn hwy i edrych ar ein gwefan: www.whsi.org.uk i gael y manylion.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Jeanne Evans: CLICIWCH YMA

Tariannau
Tariannau
press to zoom
GWOBRAU
GWOBRAU
press to zoom
Y Cyfnod Sylfaen
Y Cyfnod Sylfaen
press to zoom
Ysgolion Arbennig a Darpariaeth Amgen
Ysgolion Arbennig a Darpariaeth Amgen
press to zoom
Ysgolion Cynradd  ac Iau
Ysgolion Cynradd ac Iau
press to zoom
Ysgolion Uwchradd ac EUSTORY
Ysgolion Uwchradd ac EUSTORY
press to zoom

ENILLWYR GWOBRAU 2021

HodgeFoundation_edited.png

Y Cyfnod Sylfaen

PENBOYR SCHOOL

MF Logo small.png

Ysgolion Cynradd ac Iau

YSGOL BRYN Y MOR
• YSGOL CASMAEL

HodgeFoundation_edited.png

Y Categori Arbennig

YSGOL HEOL GOFFA

MF Logo small.png

Ysgolion Uwchradd

YSGOL BRO PEDR

EUSTORY

MOLLY COOK, 

YSGOL GYFUN 

BRYNTIRION

NEWYDDION - ARCHIF
ARCHIF 1

Cliciwch yma i lawrlwytho PDF

ARCHIF 4

Cliciwch yma i lawrlwytho PDF

ARCHIF 2

Cliciwch yma i lawrlwytho PDF

ARCHIF 5

Cliciwch yma i lawrlwytho PDF

ARCHIF 3

Cliciwch yma i lawrlwytho PDF

ARCHIF 6

Cliciwch yma i lawrlwytho PDF